Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

„PREZENTY DO ZAKUPIONEGO AGREGATU

PRĄDOTWÓRCZEGO W SKLEPIE CASTORAMA”.

I. Organizator oraz Informacje Ogólne

 1. Organizatorem Promocji „PRZENTY DO ZAKUPIONEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W SKLEPIE CASTORAMA” jest Dimax International Poland Sp. z o.o., ul. Warszawska 306B, kod pocztowy 05-082 Stare Babice, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu Produktów Organizatora przez klienta końcowego w sklepach Castorama Polska Sp. z o.o.:

- agregat prądotwórczy KS 2900G

- agregat prądotwórczy KSB 30A

- agregat prądotwórczy KSB 70C

- agregat prądotwórczy KSB 21i S

i dodania do zakupionego agregatu prądotwórczego, wymienionego wyżej, Prezentu na wybór klienta:

- albo 1L oleju silnikowego KS 10W-30

- albo wydłużonej gwarancji na agregat o 3 miesiące,

zwane dalej „Prezenty”.

 1. Do jednego zakupionego Produktu jest dodawany jeden Prezent.
 2. Promocja prowadzona jest od dnia 08.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, przy czym zakup możliwy jest w podanym powyżej okresie, jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania zapasów Prezentów, o których mowa jest pkt 2 Regulaminu Promocji.
 3. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin reguluje zasady i warunki, na jakich Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

II. Warunki udziału w Promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów Castorama Polska Sp. z o.o., którzy zakupili jeden z Produktów wymienionych w pkt 2 niniejszego Regulaminu i posiadają dowód zakupu Produktu, zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia oraz spełniły wszystkie warunki w nim określone.

III. Zasady Promocji

 1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne o nadanie Prezentów, o których mowa w pkt 2, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien:
 • W okresie od dnia 08.2023 roku do dnia 31.12.2023 rokuzakupić Produkt albo Produkty Organizatora, o których mowa p.2 niniejszego Regulaminu.
 • Po zakupie Produktu albo Produktów Uczestnik, skanując specjalny QR-kod, który znajduję się na wobblerze naklejonym na Produkcie, wybiera Prezent, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 • Po wybraniu Prezentu Uczestnik wypełnia wszystkie wymagane pola, znajdujące się na stronie internetowej, która się wyświetla po skanowaniu QR-kodu, który znajduję się na wobblerze naklejonym na Produkcie.
 • Po uzupełnieniu wszystkich informacji Uczestnik załącza dowód zakupu, wysyła informacje i zamawia Prezent, klikając w czerwony przycisk „Zamów prezent”.
 • Warunkiem otrzymania Prezentu jest zakup Produktu w sklepie Castorama przez Uczestnika Promocji, skanowanie specjalnego QR-kodu i nadanie wszystkich informacji wymaganych na stronie internetowej, na którą Uczestnik zostanie przekierowany, skanując specjalny QR-kod.
 • Wszyscy Uczestnicy Promocji, którzy spełnią warunki Promocji dostaną Prezent, o którym mowa jest w pkt 2 niniejszego Regulaminu.

IV. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu i wydanie Prezentów. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedoręczenie nagrody spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Uczestnika lub jego dostawców usług, w szczególności za brak odpowiedniego sprawnego urządzenia pozwalającego na skanowanie QR-kodu, wypełnienie informacji na stronie internetowej, na którą Uczestnik zostanie przekierowany skanując QR-kod, odebranie wiadomości e-mail, brak połączenia z siecią internetową, niesprawną, przepełnioną lub błędnie skonfigurowaną skrzynką pocztową lub programem do jej obsługi.

V. Odbiór nagród

 1. Warunkiem otrzymania Prezentu jest spełnienie zasad Promocji przez Uczestnika. W tym przypadku Organizator:

- przy wyborze przez Uczestnika Prezentu „1L oleju silnikowego KS 10-W30” wyśle Prezent do Uczestnika na wskazany przez niego adres w przeciągu 7 dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa w Promocji.

- przy wyborze przez Uczestnika Prezentu „Wydłużona gwarancja na agregat o 3 miesiące” przedłuży gwarancję na agregat posiadający numer seryjny, podany przez Uczestnika.

 1. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany Prezentów na inne Prezenty rzeczowe lub pieniężne. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Prezentu na osoby trzecie.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dimax International Poland Sp. z o.o., pełniący funkcję Organizatora Promocji.
 2. Dane osobowe Uczestnika pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane zgodnie z powszechnie panującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją Sprzedaży Premiowej, powiadomienia Uczestnika o otrzymaniu Nagrody, wysłania Nagrody.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych począwszy od dnia 25 maja 2018 r. stanowi ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A oraz art. 6 ust. 1 pkt C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 - dalej RODO.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia Promocji. Dane osobowe nagrodzonego mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 5. Organizator informuje Uczestnika, że odbiorcą jego danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres do doręczenia Prezentu, numer seryjny agregatu, zdjęcie dowodu zakupu - będą także osoby zatrudnione w firmie obsługującej Promocję.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Promocji. 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. W przypadku, gdy nagrodzona okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do otrzymania Prezentu, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu Prezentu, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiego Prezentu innemu Uczestnikowi.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem Promocji będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa do niniejszego regulaminu przysługują firmie Dimax International Poland Sp z o.o.